Skûlje yn Jorwert

eigendom piet douma

Reprize ‘Skûlje yn Jorwert’.

Jan Arendz, Marijke Geertsma en Wybe Koldyk spylje fan 7 april o/m 30 april 2017 nochris 10 foarstellingen fan ‘Skûlje yn Jorwert’. Foar wa’t it noch net sjoen hat, foar wa’t it nochris sjen wol of foar wa’t kunde hat, dy’t it noch graach sjen wol.

knop_mearynfo

De Brekbere Sirkel

13502806_1397976500218301_8054235551320457913_o

In prachtige Frysktalige muzykteaterfoarstelling oer it ferlies fan in bern en de gefolgen foar de âlders.

Premjêre 8 febrewaris 2017 yn
Skouboarch de Harmonie Ljouwert 20.30.
Oersetting: Marijke Geertsma
Rezjy: Jan Arendz
Spilers: Tet Rozendal en Wybo Smids
Muzyk: Gurbe Douwstra, Wander van Duin,
Tseard Nauta, Jan de Vries
Lês mear: www.tetrozendal.com

Specsavers en Rabobank aksjes foar nije foarstelling

bokwert_plaatsnaambord

Stimme op J&Mteaterwurk.

Jo ha op J&Mteaterwurk stimd en dat wie foar ús jild wurdich…

knop_mearynfo

Sterk Staaltsje

Foto 172 Sterk Staaltsje ( 2e rige)

Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje: ‘Sterk Staaltsje’.

In fertelfoarstelling fol ferhalen, anekdoates en grappen. In minske sit fol ferhalen; sels meimakke of bewarre troch oerlevering. Wier barde ferhalen, dy’t troch de fertellers faak noch mear kleur meikrije: sterke ferhalen of sterke staaltsjes.

knop_mearynfo