No yn teaters en sealen:

It Jubileum

04_8209-3_small

Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje: ‘It Jubileum’.

‘It Jubileum’ giet oer it 60 jierrich jubileum fan in akteursechtpear yn Fryslân. 
Yn de foarstelling ‘It Jubileum’ wolle Jan en Marijke net harren 40 jierrich jubileum, mar it 60 jierrich jubileum graach mei oare minsken fiere. 
Troch der noch 20 jier by te dwaan, ha se it net allinne oer har eigen ûnderfinings, mar litte sy ek noch it ljocht skine oer de kommende 20 jier, dêr’t noch gjin ien fan witte kin, hoe’t dy wêze sille…

knop_mearynfo

No yn teaters en sealen:

Sterk Staaltsje

Foto 172 Sterk Staaltsje ( 2e rige)

Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje: ‘Sterk Staaltsje’.

In fertelfoarstelling fol ferhalen, anekdoates en grappen. In minske sit fol ferhalen; sels meimakke of bewarre troch oerlevering. Wier barde ferhalen, dy’t troch de fertellers faak noch mear kleur meikrije: sterke ferhalen of sterke staaltsjes.

knop_mearynfo