Een Jammerlijck Klaachlied

Jan en Marijke dogge yn Warkum mei oan de foarstelling “Een Jammerlijck Klaachlied”, dy’t spile wurdt yn de Gertrudistsjerke fan Warkum op 1 en 2 juny jûns 20.45 oere. Dit projekt fan de LF2018-rige “Ûnder de Toer” is in idee fan Frits Boersma. It stik giet oer Caspar de Robles en skipper Hendrik Spruyt en spilet yn 1574. Jan Arendz is Caspar de Robles en Thijs Feenstra spilet de boargemaster fan doe Frederik van Inthiema fan Warkum. Fierders  dogge mei it Frysk Fanfare Orkest, jazzkwartet Talking Cows en it koar Sjongsum út Warkum en sopraan Tineke Rozeboom en ek noch in tal Spaanske muzikanten en ek noch in tal figuranten. Alles foarsjoen fan filmbylden. Marijke Geertsma docht de regy en produksje. lês mear…

Bokwert 2018 grut sukses

De teäterfoarstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is in grut sukses wurden.  Sûnt oktober foarich jier ha wy mei Anneke Hondema en technikus Wouter van der Wal it troch Bonne Stienstra skreaun stik 34 kear spile. Der kamen mear as 5500 besikers op ôf. De lêste foarstelling wie 10 maart yn Terkaple en dêr wie deputearre fan Kultuur Sietske Poepjes mei har mem ek oanwêzich. De reaksjes wiene tige by tige en der wiene minsken dy’t de foarstelling faker as ien kear sjoen ha. Hjirûnder reakjes fan in pear besikers fan “Bokwert”.
“Wat hebben jullie de personages en al het gedoe om de organisatie van zo’n hoofdstad  eromheen fantastisch met een knipoog weergegeven.”
“Wat hebben wij ons bijsterbaarlijk vermaakt gisteren. Wij scheurden ons de buizen somtijden uit. Omdat er verder geen kunde was onder het volk zijn we na de tijd al weer rap op huis aangegaan. Zodoende waren we op e tijd weer thuis en konden we nog even na zitten te genieten met een slokje.”

knop_mearynfo