De man fan dyn libben

scene

J&Mteaterwurk bringt fan 4 oktober 2019 ôf in nij stik op ‘e planken. “De man fan dyn  libben” is in oersetting fan it stik dat Arthur Japin makke hat op basis fan syn boek út  2013. (Foto J1 Film en Fotografie)

It is it ferhaal fan de slim sike Tilly dy’t net wol dat har man allinnich achterbliuwt. Sy siket in goede froundinne foar him en as dy op besite komt docht bliken dat beiden mekoar al hiel goed kenne.

De trije rollen wurde spile troch Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz. Maar oer de skriuwer en de personaazjes fine jo hjirre.


Wêr en wannear
wurdt der spile?

It wie op in Simmerjûn

“It wie op in simmerjûn”, it stik dat yn jannewaris yn première gie, hat in grut sukses west. Jan Arendz spile dit stik mei de fan toaniel, film en televyzje bekende actrice Joke Tjalsma (berne yn Nijlân, opgroeid yn Snits, mar sy wennet no yn Amsterdam). De resisinten wiene oer it generaal út de skroeven (lêz hjir de resinsjes) oer dizze produksje fan Pier21, skreaun troch Bouke Oldenhof en ûnder regy fan Jos Thie. (Foto René den Engelsman) . It ferhaal giet oer de keuzes fan âlden en bern as it ein fan it libben kommendeweis is.

Jan Arendz op 'e preekstoel

Freed 9 novimber stie Jan Arendz yn de Oosterkerk fan Snits op de preekstoel. Hy stie der net as “lekenprediker”, mar as ferteller by it “Ferhaal fan Snits”. Jan Brens, bekend fan in tal muzikale eveneminten hie it ferhaal skreaun en derby tapaslike lieten útsocht.