Echt Wier! set utein

Echt Wier! sil spile wurde op in grut tal lokasjes yn Fryslân yn doarpshûzen en téaters. Dat sil útein sette op freed 7 jannewaris 2022, as der alteast gjin fiergeande maatregels fan de oerheid komme, dy’t it trochgean fan de foarstellingen trochkruse, De foarstellings binne hjirre te finen.

Dit nije, oarspronklik Fryske toanielstik fan Bonne Stienstra. wurdt spile troch Jan Arendz en Marijke Geertsma mei as spesjale gast Frâns Faber, tekener, yllustrator en muzikant. De regy is wer yn hannen fan Bruun Kuijt.
Echt Wier! is in foarstelling oer deistige saken, oer praten en swijen, oer trou en iensumheid, oer opromjen en bewarjen, oer sliepe en wekker lizze, oer waar en wyn, oer doe, oer no, oer aanst.
Jan Arendz en Marijke Geertsma binne yn har deistige libben net allinne kollega’s mar ek man en frou. Sy kenne it probleem fan in echtpear op leeftyd, dat trochdat sy alle dagen by elkoar binne, út elkoar groeie kinne. Jan en Marijke ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje sênes, komysk en herkenber foar elkenien.

Wolle jo ek graach in portret (gjin karikatuur) meitsje litte fan josels en/of partner troch FRÂNS FABER? Dat kin in oere foar – en nei de foarstelling fan ECHT WIER!
Opjaan bij jmteaterwurk@hotmail.comWa’t him it earst oanmeldt hat de measte kâns by Frâns, want fol is fol.

Jan Arendz yn de Wettertoer

Jan Arendz

Trije drokbesochte foarstellingen wienen yn oktober te sjen yn it swimbad fan Sportstad Heerenveen. Yn De Wettertoer oer de toer fan it Hearrefean, dy’t yn 1980 ôfbrutsen, spile Jan Arendz de architekt fan de toer. Fierders diene mei Maaike Schuurmans en Michael de Roos, beiden hikke en tein yn Snits. Oare rollen wiene foar de jonge Jesper Minkes en Jacob Hettinga. Ek leden fan de swim-, synchroon- en waterpoloferiening HZ&PC wienen letterlik en figuurlik yn wetter dwaende. Op de foto Jan Arendz en Jesper Minkes.