Echt Wier!

It nije, oarspronklik Fryske toanielstik fan Bonne Stienstra. wurdt spile troch Jan Arendz en Marijke Geertsma mei as spesjale gast Frâns Faber, tekener, yllustrator en muzikant. De regy is wer yn hannen fan Bruun Kuijt.

‘As je lang by elkoar binne, falt der wolris in stilte.
In stilte dy’t miskien hieltyd langer duorret, omdat it measte al wol sein is.
Mar as de relaasjeterapeut wol, dat je elke dei in oerke mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan giest der foar sitten.
Dan komme de ferhalen, miskien wol geheimen, noch noait earder ferteld.
Dan blykt, dat hoe lang as je ek al by elkoar binne, noch hieltyd net alles al sein is.’

Echt Wier! is in foarstelling oer deistige saken, oer praten en swijen, oer trou en iensumheid, oer opromjen en bewarjen, oer sliepe en wekker lizze, oer waar en wyn, oer doe, oer no, oer aanst.

Jan Arendz en Marijke Geertsma binne yn har deistige libben net allinne kollega’s mar ek man en frou. Sy kenne it probleem fan in echtpear op leeftyd, dat trochdat sy alle dagen by elkoar binne, út elkoar groeie kinne.
Jan en Marijke ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje sênes, komysk en herkenber foar elkenien.

Frâns Faber

In oere foar en in oere nei de foarstelling, kin it publyk him op  portret sette litte troch Frâns Faber

Jo kinne jo opjaan by de frijwilligers dy’t elke jûn mei gean mei de foarstelling.
Frâns sil jûns ek soargje foar de muzikale ûndersteuning fan de foarstelling.

Corona = letter útein sette

Echt Wier! sil spile wurde op in grut tal lokasjes yn Fryslân yn doarpshûzen en téaters. Dat soe barre fan 1 oktober 2020 ôf mar yn oerliz mei in seileigners ensfh. is besletten om begjin jannewaris 2021 útein te setten. Marijke, Jan en Bruun Kuijt wiene krekt 14 dagen oan it repetearjen yn it doarpshûs fan Kimswert, doe’t alles ticht gong en wy de repetysjes stil lizze moasten. We witte allegear hoe yngripend dizze tiid is foar elkenien. Der wie noch genôch oar wurk, dat dien wurde moast en de repetysjes kinne gelokkich nei in oar tiidstip skood wurde. Heal july begjinne wy mei de nedige ôfstân fan oardel meter mei de regisseur wer te repetearjen. Elkenien wol graach dat dat ek trochgean kin sa as dat earder betocht is, mar fansels witte wy hielendal net hoe’t it komt… Mear oer it stik.

Gjin "Cannes" foar Jan en Marijke

De Corona-krisis hat ek gefolgen foar Jan en Marijke fan JMTeaterwurk. It filmke “Nei de dûns” ûnder regy fan Rutger Veenstra, dat op it Noordelijk Filmfestival foar it earst fertoand waard, soe te sjen wêze op it ferneamde festival fan ‘t Súd-Frânske Cannes. Mar fanwege de krisis giet it festival oer. Fierders soe Jan meiwurkje oan in nij projekt fan de Snitser dirigint en musikus Jan Brens. Hy soe yn de Fermanje fan Snits Fryske folksferhalen fertelle. Dit tusken it optreden fan in nij koar fan Brens troch. Mar dat optreden koe net trochgean. Mooglik dat it no op 20 desimber barre sil.