De man fan dyn libben

scene

J&Mteaterwurk bringt fan 4 oktober 2019 ôf in nij stik op ‘e planken. “De man fan dyn  libben” is in oersetting fan it stik dat Arthur Japin makke hat op basis fan syn boek út  2013. (Foto J1 Film en Fotografie)

It is it ferhaal fan de slim sike Tilly dy’t net wol dat har man allinnich achterbliuwt. Sy siket in goede froundinne foar him en as dy op besite komt docht bliken dat beiden mekoar al hiel goed kenne.

De trije rollen wurde spile troch Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz. Maar oer de skriuwer en de personaazjes fine jo hjirre.


Wêr en wannear
wurdt der spile?

Rabobankleden kinne JMTeaterwurk sponserje

Freonen fan Jan en Marijke, dy’t lid binne fan Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, kinne fiif euro út de sponsorpot fan dy bank bestimme oan it selskip. Dat kin oant ‘e mei 11 oktober 2019. Allinnich leden fan de bank (de Rabobank is ommers koöperatyf) dogge mei oan de aksje. Mar… wa’t gjin lid is, kin dat fansels wurde. Dat kostet neat en der is mar ien ferplichting: jo moatte fansels wol in rekken by de bank hawwe. Foar it donearen fan de fiif euro moatte je in stimformulier brûke, dat te finen is op rabobank.nl/clubsupport. De unike koade stiet op it stimoprop dy’t de leden al krigen ha en dy’t nije leden krije.

Jan Arendz op 'e preekstoel

Freed 9 novimber stie Jan Arendz yn de Oosterkerk fan Snits op de preekstoel. Hy stie der net as “lekenprediker”, mar as ferteller by it “Ferhaal fan Snits”. Jan Brens, bekend fan in tal muzikale eveneminten hie it ferhaal skreaun en derby tapaslike lieten útsocht.