It wie op in Simmerjûn

Jan Arendz spilet it oare jier mei de fan toaniel, film en televyzje bekende actrice Joke Tjalsma (berne yn Nijlân, opgroeid yn Snits, mar sy wennet no yn Amsterdam) it stik “It wie op in Simmerjûn”. Dit stik is skreaun troch Bouke Oldenhof en de regy is fan Jos Thie. It is in produksje fan Pier21. It ferhaal giet oer Theo en Anneke dy ’t elkoar op lettere leeftyd fûn ha. Theo helpt sa goed as er kin by it finen fan in noflik plak yn in fersoargingstehûs foar Anneke har heit en mem, Daniël en Wimmy. Dy binne op in leeftyd dat sy allang net mear op ‘en paad kinne mei Daniël syn grutte hobby, it draaioargel. Mar Daniël en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en ha hiele oare plannen. Tegearre wolle sy út it libben stappe, nei in lêste dûns op “It wie op in simmerjûn”. De première is op 16 jannewaris yn Theater Sneek.
Hjir komme jo op de spyllist

Een Jammerlijck Klaachlied

De foarstelling “Een Jammerlijck Klaachlied”, dy’t op 1 en 2 juny spile waard yn de Gertrudistsjerke fan Warkum is goed ûntfongen. Dit projekt fan de LF2018-rige “Ûnder de Toer” nei in idee fan Frits Boersma, gie oer Caspar de Robles en skipper Hendrik Spruyt en spile yn 1574. De Ljouwerter Krante neamde it stik in “onvergetelijke geschiedenisles”. Jan Arendz wie Caspar de Robles en Thijs Feenstra spile de Warkumer boargemaster fan doe, Frederik van Inthiema. Fierders  diene mei it Frysk Fanfare Orkest, jazzkwartet Talking Cows en it koar Sjongsum út Warkum en sopraan Tineke Rozeboom en ek noch in tal Spaanske muzikanten en ek noch in tal figuranten. En dat alles begelaadt mei filmbylden. Marijke Geertsma wie ferantwurdlik foar de regy en de produksje.

De frijwilligers fan JMTeaterwurk
op 'n paad

De frijwilligers fan JM Teaterwurk binne wichtige stipers fan Jan en Marijke. Hja skewiele it stel  net allinich op allerhanne mêd, mar jouwe ek altyd wichtige reaksjes. Derom waard yn septimber in boattocht hâlden. By deiljocht waard ôfset en by tsjutser kaam de Toerist wer yn Snits foar de wal. It wie sa gesellich dat Jan en akkordeonist Jappy Kooistra spontaan in Italiaanske opera-aria songen.

Jan Arendz op 'e preekstoel

Freed 9 novimber stie Jan Arendz yn de Oosterkerk fan Snits op de preekstoel. Hy stie der net as “lekenprediker”, mar as ferteller by it “Ferhaal fan Snits”. Jan Brens, bekend fan in tal muzikale eveneminten hie it ferhaal skreaun en derby tapaslike lieten útsocht. Dy waarden brocht troch de sopraan Jannet Rienks, it Súdwestkoor en Shantykoor De Brûskoppen fan Skearnegoutum. De minsken yn de krapoan útferkochte tsjerke krige muzyk te hearren dy’t fersoarge waard troch it Fries Blazers Ensemble en de pianist/oargelist Jan Moens.