Echt Wier! kin besjen lije

Nei lang wachtsjen wie it einliks sa fier: Echt Wier! koe foar it publyk spile wurde. Nei trije proeffoarstellings wie de premjêre 2 maart yn it fertroude Posthuis Theater op it Hearrenfean. It stik wie foar in protte besikers ferrassend werkenber. Dat die nei ôfrin wol bliken út de petearen bûten de seal. Op dizze webside fansels omtinken foar de reaksjes fan bygelyks de parse. Dy kinne lêzen wurde troch op ECHT WIER! YN DE PARSE te klikken. De Ljouwerter Krante joech yn de bijlage Freed ek omtinken oan Jan en Marijke en it stik.
Om op de pagina te kommen dêr’t de plakken op steane dêr’t spile wurdt (mei de tiid, sealen, en internet- of mail-kontaktadressen), klikke jimme mei de mûs of de fingers op wat op de folgende rigel yn it read en ûnderstreke stiet.
Kaarten bestelle foar Echt Wier!

Dit nije, oarspronklik Fryske toanielstik fan Bonne Stienstra sil spile wurde troch Jan Arendz en Marijke Geertsma mei as spesjale gast Frâns Faber, tekener, yllustrator en muzikant. De regy is wer yn hannen fan Bruun Kuijt.
Echt Wier! is in foarstelling oer deistige saken, oer praten en swijen, oer trou en iensumheid, oer opromjen en bewarjen, oer sliepe en wekker lizze, oer waar en wyn, oer doe, oer no, oer aanst.
Jan Arendz en Marijke Geertsma binne yn har deistige libben net allinne kollega’s mar ek man en frou. Sy kenne it probleem fan in echtpear op leeftyd, dat trochdat sy alle dagen by elkoar binne, út elkoar groeie kinne. Jan en Marijke ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje sênes, komysk en herkenber foar elkenien.
Mear oer “Echt Wier!”

Jan en Marijke yn Op en Út

OP sneon 8 jannewaris wiene Jan en Marijke te gast yn it radioprogramma Op en Út fan Omrop Fryslân. It petear oer de foarstelling Echt Wier! kin besjoen wurde troch hjirop te klikken. Douwe Heeringa en Roelof Lousma praatten mei harren fan healwei 12 ôf..

Wolle jo ek graach in portret (gjin karikatuur) meitsje litte fan josels en/of partner troch FRÂNS FABER? Dat kin in oere foar – en nei de foarstelling fan ECHT WIER!
Opjaan bij jmteaterwurk@hotmail.com
Wa’t him it earst oanmeldt hat de measte kâns by Frâns, want fol is fol.

Jan Arendz yn de Wettertoer

Jan Arendz

Trije drokbesochte foarstellingen wienen yn oktober te sjen yn it swimbad fan Sportstad Heerenveen. Yn De Wettertoer oer de toer fan it Hearrefean, dy’t yn 1980 ôfbrutsen, spile Jan Arendz de architekt fan de toer. Fierders diene mei Maaike Schuurmans en Michael de Roos, beiden hikke en tein yn Snits. Oare rollen wiene foar de jonge Jesper Minkes en Jacob Hettinga. Ek leden fan de swim-, synchroon- en waterpoloferiening HZ&PC wienen letterlik en figuurlik yn wetter dwaende. Op de foto Jan Arendz en Jesper Minkes.