It wie op in Simmerjûn

Woansdei 16 jannewaris gie yn Snits “It wie op in simmerjûn” yn première, 24 maart wie foarearst de lêste foarstelling. Jan Arendz spile dit stik mei de fan toaniel, film en televyzje bekende actrice Joke Tjalsma (berne yn Nijlân, opgroeid yn Snits, mar sy wennet no yn Amsterdam). It publyk wie út ‘e skroeven nei dizze earste offisjele foarstelling. Ek resisint Gooitzen Eenling fan de Leeuwarder Courant wie optein (lêz hjir syn resinsje en dy fan oare media) oer dizze produksje fan Pier21, skreaun troch Bouke Oldenhof en ûnder regy fan Jos Thie. (Foto René den Engelsman) It ferhaal giet oer Theo en Anneke dy ’t elkoar op lettere leeftyd fûn ha. Theo helpt sa goed as er kin by it finen fan in noflik plak yn in fersoargingstehûs foar Anneke har heit en mem, Daniël en Wimmy. Dy binne op in leeftyd dat sy allang net mear op ‘en paad kinne mei Daniël syn grutte hobby, it draaioargel. Mar Daniël en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en ha hiele oare plannen.

De man fan dyn libben

J&Mteaterwurk bringt nei de simmer fan 2019 in nij stik op ‘e planken.  “De man fan dyn  libben” is in oersetting fan it stik dat Arthur Japin makke hat op basis fan syn boek út  2013. It is it ferhaal fan de slim sike Tilly dy’t net wol dat har man allinnich achterbliuwt. Sy siket in goede froundinne foar him en as dy op besite komt docht bliken dat beiden mekoar al hiel goed kenne. De trije rollen wurde spile troch Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz. Maar oer de skriuwer en de personaazjes fine jo hjirre.

Jan Arendz op 'e preekstoel

Freed 9 novimber stie Jan Arendz yn de Oosterkerk fan Snits op de preekstoel. Hy stie der net as “lekenprediker”, mar as ferteller by it “Ferhaal fan Snits”. Jan Brens, bekend fan in tal muzikale eveneminten hie it ferhaal skreaun en derby tapaslike lieten útsocht. Dy waarden brocht troch de sopraan Jannet Rienks, it Súdwestkoor en Shantykoor De Brûskoppen fan Skearnegoutum. De minsken yn de krapoan útferkochte tsjerke krige muzyk te hearren dy’t fersoarge waard troch it Fries Blazers Ensemble en de pianist/oargelist Jan Moens.