De man fan dyn libben

japin en groep

“De man fan dyn libben” dat J&Mteaterwurk op ‘e planken set hat, is troch publyk en media goed ûntfongen. Mei har trijen steane Anke Bijlsma, Marijke Geertsma en Jan Arendz “garant foar in lichte toanieljûn oer in swier tema” (LC),  De tragikomeedzje “slaat ankers in hart en ziel”(FD) en it ferrin fan it ferhaal “makket de foarstelling mear spannend as tragysk, mear grappich as somber.” (De Moanne). Hjir mear út de resinsjes.It is it ferhaal fan de slim sike Tilly dy’t net wol dat har man allinnich achterbliuwt. Sy siket in goede froundinne foar him. As sy op besite komt, docht bliken dat hja en Tilly’s man mekoar al hiel goed kenne. De trije rollen waarden spile troch Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz. De lêste foarstelling, op 1 maart lêstlyn yn de grutte seal fan de Ljouwerter Harmonie, wie útferkocht. Mear oer skriuwer en personaazjes fine jo hjirre.It stik is in oersetting fan it boek fan Arthur Japin út  2013. Snein 3 novimber 2019 wie Japin by de foarstelling yn Snits.

Gjin "Cannes" foar Jan en Marijke

De Corona-krisis hat ek gefolgen foar Jan en Marijke fan JMTeaterwurk. It filmke “Nei de dûns” ûnder regy fan Rutger Veenstra, dat op it Noordelijk Filmfestival foar it earst fertoand waard, soe te sjen wêze op it ferneamde festival fan ‘t Súd-Frânske Cannes. Mar fanwege de krisis giet it festival oer. Fierders soe Jan meiwurkje oan in nij projekt fan de Snitser dirigint en musikus Jan Brens. Jan soe op 4 april yn de Fermanje fan Snits Fryske folksferhalen fertelle. Dit tusken it optreden fan in nij koar fan Brens troch, Mystery. Dat koar is bedoeld foar leafhawwers fan saneamde easy listening songs. Mar dat optreden kin net trochgean. Mooglik dat it no op 20 desimber barre sil.

Protte belangstelling foar De Man fan dyn libben

“Man fan dyn libben” lûkt in soad publyk nei de sealen der ‘t it opfierd wurdt. Yn Snits stie foar de foarstelling in grutte rige minsken te wachtsjen oant de doaren fan it teater iepen makke waarden (Foto Henk van der Veer). De seal mei 600 stuollen wie sa goed as fol. Ek op oare plakken is de belangstelling grut. Sa wienen guon foarstelling útferkocht, lyk as yn Jirnsum en ek yn Grou. Foar de lêste foarstelling yn de Harmonie yn Ljouwert, moast der ferhuze wurde fan de “lytse” nei de grutte seal. Op de iepeningsjûn fan it Noordelijk Filmfestival waard dêr ek in koarte film, “De lêste dûns”, mei Jan Arendz en Marijke Geertsma foar it earst fertoand.