Kommissaris Brok en boargemaster Apotheker bij repetysje Man fan dyn libben

CdkTidens de repetysjes foar de foarstelling “De man fan dyn libben” krigen Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz “hoog bezoek”. Kommissaris van de Kening Arno Brok en waarnimmend boargeaster van Noardeast-Fryslân, Hayo Apotheker, wienen op ‘strun troch de nij gemeente en besochten de oefenlokaasje yn Nes. Hja binne wis fan doel en wenje de foarstelling bij.