Spyllist Bokwert

Wêr wurdt Bokwert op ‘e planken brocht?

Septimber
Tongerdei 28: Ysbrechtum It Nije Formidden
Sneon 30: Wytmarsum De Gekroonde Roskam

Oktober
Snein 1: Wytmarsum De Gekroonde Roskam
Sneon 7: Snits Noorderkerktheater
Snein 8: Snits Noorderkerktheater
Sneon 14: Grou Hotel Oostergoo
Freed 20: Winsum De Helling
Sneon 21: Sint Jabik Café De Oosthoek
Snein 22: Bûtenpost De Point
Freed 27: Stiens De Smalle Brug
Sneon 28: Beetstersweach It Buorskip

Novimber
Sneon 4: Easterwierrum De Tysker
Snein 5: Goutum Ien en Mien
Freed 10: Brantgum De Terpring
Sneon 18: Damwâld De Krúswei;
Freed 24: Bitgummole De Molewjuk
Sneon 25: Sint Jabik Café De Oosthoek

Desimber
Sneon 2: ‘t Hearrenfean Posthuistheater
Sneon 9: Balk De Treemter

Jannewaris 2018
Woansdei 10: Ljouwert De Harmonie
Freed 12: Winaam De Bijekoer
Sneon 13: Drachten De Lawei
Snein 14: Jirnsum De Twee Gemeenten
Freed 19: Boalsert Marne theater
Freed 26: De Gerdyk De Skâns
Sneon 27: Hijum De Kampioen
Snein 28: Frentsjer De Koornbeurs

Febrewaris
Sneon 3: Swol Het Anker
Snein 4: ‘t Hearrenfean Posthuistheater
Sneon 10: Warns De Spylder

Maart
Freed 2: Holwert De Ynset
Freed 9: De Hoeve ‘t Hokkien
Sneon 10: Terkaple It Heechein
em>Dizze foarstelling waard mooglik makke troch

En fierders mei tank oan: De Provinsje Fryslân, Gemeente Smellingerlân en Gemeente DDFK 

en Cees Veenstra, “De Gekroonde Roskam” Wytmarsum, Tryntsje van der Meer en Henk Doevendans