Wer wurdt “It wie op in simmerjûn” spile?

Datum Tiid Plak Seal Kaartferkeap Tillefoannûmer
Febrewaris
14 20.00 Ried De Rede pier21.nl 06-23892392
15 20.00 Hijum De Kampioen pier21.nl 0518-431400
16 20.00 Wommels Dielshûs pier21.nl 0515-331566
17 15.00 Tytsjerk Yn ‘e Mande pier21.nl 0511-431897
20 20.15 Meppel Schouwburg Ogterop schouwburgogterop.nl 0522-254242
21 19.00 Ljouwert MCL Pieter Bonnema Auditorium
22 20.00 Grinzer Pein Baron Theater barontheater.nl 0594-659550
23 20.00 Sondel De Bining pier21.nl 06-23892392
24 15.00 Warns De Spylder pier21.nl 06-27226818
28 20.00 Amsterdam CC Amstel ccamstel.nl 020-6712417
Maart
01 20.00 Holwert MFA De Ynset pier21.nl 06-14455874
02 20.15 De Gerdyk De Skâns skans.nl 0513-468600
06 20.00 Ryptsjerk De Einekoer pier21.nl 0511-432806
07 20.00 Damwâld De Kruisweg pier21.nl 0511-705580
08 20.00 Grou OSG Sevenwolden pier21.nl 06-22097293
09 20.00 Nijhoarne De Kiekenhof pier21.nl 06-23892392
10 15.00 Ysbrechtum it Nije Formidden pier21.nl 06-14299666
13 20.00 Bûtenpost The Point pier21.nl 0511-541580
14 20.30 Utert Stadsschouwburg stadsschouwburg-utrecht.nl 030-2302023
15 20.15 Boalsert Marne Theater pier21.nl 0515-573990
16 20.00 Koudum De Klink pier21.nl 0514-521638
20 20.00 Anjum MFA de Dobbe 0613402533
22 20.00 Jirnsum De Twee Gemeenten pier21.nl 0566-601550
23 20.00 Ljouwert De Harmonie harmonie.nl 058-2330233
24 15.00 Ljouwert De Harmonie harmonie.nl 058-2330233