Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018

 

Jaarverslag 2016

Algemeen

In 2016 heeft het bestuur 3 maal vergaderd en is het bestuur nog een keer met elkaar uit eten geweest om afscheid te nemen van de penningmeester. In 2016 is dhr. T. Stoker gestopt als penningmeester van de Stichting en is opgevolgd door dhr. F. Kooistra. In de vergaderingen passeren de lopende projecten steeds de revue en wordt per project de financiële stand van zaken aangegeven. In het verslagjaar zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de reisvoorstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’, die in de periode oktober 2017- januari 2018 opgevoerd zal worden. Daarnaast wordt onderzocht om nog een voorstelling te maken over de oorlog en dan in het bijzonder over het verzet in Friesland

Project ‘Skûlje yn Jorwert’

De voorstelling werd geschreven door Jan Arendz en Marijke Geertsma naar aanleiding van het boek ‘Nachtboek van een kerkuil’. Dit dagboek is geschreven door Bas van Gelder die dominee was in Jorwert van 1940 tot en met 1945. Deze dominee zat ondergedoken in zijn eigen kerk, maar op oudejaarsavond 1944 na de kerkdienst werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Leeuwarden.
Voor de voorstelling was er een kleine rondleiding door Jorwert. Voor deze rondleiding werden wij bijgestaan door een veertigtal vrijwilligers. Na de voorstelling waren de werkstukken van de basisschool te bekijken, die na een introductie van de acteurs aan het werk gingen met het thema oorlog en vrede.
De voorstelling werd gespeeld door Jan Arendz, die de dominee speelde, en Marijke Geertsma en Wybe Koldyk in alle bijrollen. De regie was weer in handen van Bruun Kuijt en de techniek werd verzorgd door Wouter van der Wal. Diverse subsidienten zijn aangeschreven voor een financiële bijdrage voor de productie en een groot aantal verzoeken zijn gehonoreerd.
Werd er bij het opstellen van de begroting uitgegaan van 31 voorstellingen met een gemiddeld aantal van 75 bezoekers, uiteindelijk werd deze productie 40 keer opgevoerd en was het merendeel van de voorstellingen uitverkocht. In totaal trok deze productie meer dan 3400 bezoekers.
Deze productie sloot af met een positief saldo van € 1000,-. Er wordt dan ook besloten om in 2017 nog een tiental voorstellingen van ‘Skûlje yn Jorwert’ te spelen.

Project ‘It Jubileum’

In 2016 is deze productie (op verzoek) nog tweemaal gespeeld. Dit waren de allerlaatste voorstellingen en deze productie wordt nu niet meer gespeeld.

Freonen

Het aantal Freonen is in 2016 weer licht gestegen. De Freonen ondersteunen met een financiële bijdrage de Stichting J&Mteaterwurk. Voor hen is op 29 mei 2016 een “Freonemiddag” georganiseerd. In totaal waren er ongeveer 100 Freonen en vrijwilligers en werd er teruggekeken en vooruitgeblikt naar de komende jaren.

Bestuur J&Mteaterwurk

Financieel overzicht 2016
Baten Lasten
Recettes 54.183 Honoraria 24.735
Subsidies overheden 13.455 Decor 46
Fondsen 36.000 Kostuums 2.012
Sponsoring 0 Licht en geluid 5.675
Overige inkomsten 276 Overige productiekosten 1.416
Publiciteit 391
Kosten voorstellingen 65.571
Organisatiekosten 2.992
Resultaat 1.075
Totaal baten 103.914 Totaal lasten 103.914

 

Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: L. Jacobi
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: H.G. Postma
Algemeen lid: W. Wiersma
===================================

Jaarverslag 2017

Algemeen

In 2017 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. Een vast agendapunt blijft de financiële situatie. Bovendien wordt daarbij tegelijk gekeken naar de stand van zaken en de lopende projecten besproken. Maar ook komen de punten wat er verder op het gebied van culturele ontwikkelingen speelt en de sponsoring aan de orde. Marijke en Jan hebben zich ook nu weer ingespannen voor de Stichting om er weer in goed jaar van te maken. De toekomst ziet het bestuur dan ook positief tegemoet.

It Jubileum

De voorstellingen van ‘It Jubileum’ werden vooral in het jaar 2014 en 2015 gespeeld. De meeste voorstellingen zijn gespeeld in 2014 toen de voorstelling in première ging. De laatste voorstelling werd echter nog in 2017 gespeeld (in Wynjewâld). Dit project is met een positief resultaat afgesloten. In totaal werden er 72 voorstellingen van ‘It Jubileum’ gespeeld en er kwamen meer dan 7000 mensen.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

Omdat 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt, is J&M teaterwurk in 2017 uitgekomen met een productie die nauw verbonden was met dit gegeven.
‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een voorstelling die geïnspireerd is op Leeuwarden Culturele Hoofstad 2018 en op Bokwerd: een fictief dorp in Friesland. Dat bekend is geworden uit de satirische cursiefjes die tussen oktober 1970 en april 1992 elke week in de Leeuwarder Courant stonden, geschreven door Rink v.d. Velde. Bonne Stienstra ook bekend fan de L.C werd gevraagd om de voorstelling te schrijven. De voorstelling is gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma en gastspeelster Anneke Hondema. De voorstelling ging op 7 oktober in première en zal ook in het eerste kwartaal van 2018 nog doorgespeeld worden.

Skûlje yn Jorwert

Omdat de voorstellingen ‘Skûlje yn Jorwert’ in april en mei 2016 zo’n groot succes waren is er in april/ mei 2017 nog een reprise geweest van 10 voorstellingen. Ook deze 10 voorstellingen waren allemaal uitverkocht.

Freonen fan J&M

De Freonen fan J&Mteaterwurk is in vrij vaste groep. Natuurlijk moet er soms afscheid worden genomen van Freonen, mar ook komen er nog altijd nieuwe Freonen bij. J&M teaterwurk is dan ook erg blij met deze vrienden.

Bestuur J&Mteaterwurk

Balans per 31-12-2017
activa 31-12-2017 31-12-2016 passiva 31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 2.418 3.563 Eigen vermogen 21.353 14.540
Rabo spaarrekening 41.039 11.500
Kruisposten 25 0
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
BTW 4de kwartaal 2016 0 183
Te verrekenen btw -1.165 -147 Nog te betalen 77.601 0
Debiteuren 0 0 Vooruit ontvangen 0 2.164
Rekening Courant J&M 0 0 Crediteuren 1.098 0
Nog te ontvangen 56.127 0
Vooruitbetaalde kosten 0 92
Onbekende betalingen 95 0
Voorraden
Jubileumboeken 1.513 1.513
100.052 16.704 100.052 16.704

 

Stichting J&M teaterwurk
Verlies&winstrekening 2017
BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk
2017 2017 2016
Recettes 94.848 51.000 54.183
Subsidies Overheden 15.795 0 13.455
Fondsen 16.670 40.000 36.000
Sponsoring 0 4.000 0
Bijdragen freonen 3.748 0 2.975
Overige inkomsten 39 0 276
Totaal baten 131.100 95.000 106.889
LASTEN
Honoraria 24.154 25.800 24.735
Decor 289 2.000 46
Kostuums 56 3.250 2.012
Licht en geluid 3.380 3.750 5.675
Overige productiekosten 7.371 10.000 1.416
Publiciteit 737 2.900 391
Kosten voorstellingen 85.938 44.500 65.571
Organisatiekosten 2.363 3.600 2.328
Totaal lasten 124.287 95.800 102.174
Resultaat 6.813 -800 4.715

Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: L. Jacobi
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: H.G. Postma
Algemeen lid: W. Wiersma
=======================================================================================

Jaarverslag 2018

Algemeen

In het jaar 2018 is het bestuur 3 keer bij elkaar geweest en een keer uit eten om afscheid te nemen van ons bestuurslid Bonne Talsma. Henk Postma is bereid om de plaats in het bestuur in te vullen en wordt tevens secretaris. Daardoor wordt Wietz Wiersma algemeen lid. Doordat J&M teaterwurk geen nieuwe productie op stapel had staan vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad2018 en er al genoeg te doen was op Cultureel gebied, werd er één vergadering doorgeschoven naar 2019.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats’ werd ook in het eerste kwartaal van 2018 nog doorgespeeld. Hoewel het de bedoeling was om de laatste voorstelling in het openingsweekend van de Culturele Hoofdstad te spelen, werd er door de vele extra aanvragen nog doorgespeeld tot en met maart. In totaal werden er 32 voorstellingen gespeeld met meer dan 6000 bezoekers. Deze voorstelling werd dan ook heel positief afgesloten.

De man fan dyn libben

In 2017 heeft J&Mteaterwurk de rechten gekregen van de voorstelling ‘De man van je leven’ van Arthur Japin. ‘De man van je leven’ is een boek geschreven door Arthur Japin en later bewerkt tot een toneel voorstelling. De vertaling is gemaakt door Marijke Geertsma en zal worden gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma en gastspeelster Anke Bijlsma. De regie is, zoals elke voorstelling eerder, in handen van Bruun Kuijt en de voorstelling zal in oktober 2019 in première gaan.

Freonen en frijwilligers

J&Mteaterwurk heeft een grote groep ‘Freonen’ en vrijwilligers. Dat is iets om blij mee te zijn en ook om trots op te zijn. In 2018 werd er speciaal voor de Freonen een zondagmiddag georganiseerd in Ysbrechtum met muziek, waar de Freonen werden bijgepraat over het afgelopen jaar en de plannen werden ontvouwd voor het komende jaar. Het was een zeer geslaagd ‘Freonefeest’.
Voor de vrijwilligers die altijd bereid zijn om te helpen met activiteiten van J&Mteaterwurk werd een rondvaart met eten georganiseerd. Ook werd een vrijwilliger bereid gevonden om de muzikale omlijsting te verzorgen.
Iedereen genoot en allemaal vinden ze, dat het erg fijn is, dat hun hulp zo gewaardeerd wordt.

Bestuur J&Mteaterwurk

Balans per 31-12-2018
activa 31-12-2018 31-12-2017 passiva 31-12-2018 31-12-2017
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 680 2.418 Eigen vermogen 21.170 21.353
Rabo spaarrekening 19.742 41.039
Kruisposten 0 25
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
Te verrekenen btw 14 -1.165 Nog te betalen 0 77.601
Debiteuren 0 0 Vooruit ontvangen 0 0
Rekening Courant J&M 0 0 Crediteuren 978 1.098
Nog te ontvangen 0 56.127
Vooruitbetaalde kosten 200 0
Onbekende betalingen 0 95
Voorraden
Jubileumboeken 1.513 1.513
22.149 100.052 22.149 100.052

 

Stichting J&M teaterwurk
Verlies&winstrekening 2018
Werkelijk Begroot W erkelijk
BATEN 2018 2018 2017
Recettes 0 0 94.848
Subsidies Overheden 0 0 15.795
Fondsen 0 0 16.670
Sponsoring 0 0 0
Bijdragen freonen 2.329 0 3.748
Overige inkomsten 3 0 39
Totaal baten 2.332 0 131.100
LASTEN
Honoraria 0 0 24.153
Decor 0 0 289
Kostuums 0 0 56
Licht en geluid 0 0 3.380
Overige productiekosten 0 0 7.371
Publiciteit 0 0 737
Kosten voorstellingen 0 0 85.938
Organisatiekosten 2.514 0 2.363
Totaal lasten 2.514 0 124.287
Resultaat 0 0 6.813

Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: L. Jacobi
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: H.G. Postma
Algemeen lid: W. Wiersma