Spyllist De man fan dyn libben

DEI DATUM TIID PLAK SEAL Kaarten/tel.
Freed 4-okt 20.00 Brantgum De Terpring (try-out) dorpshuis@brantgum.com (06-25576966)
Sneon 5-okt 20.00 Nes De theaterkerk (try-out) info@theaterkerknes.nl (06-41605898)
Snein 6-okt 14.00 Nes De theaterkerk (try-out) info@theaterkerknes.nl (06-41605898)
Freed 11-okt 20.15 It Hearrenfean Posthuis (premjêre) www.posthuistheater.nl (0513-619494)
Snein 13-okt 15.00 Butenpost The Point fs.de.vries@outlook.com (0511-541444)
Sneon 19-okt 20.00 Lemmer De Hege Fonnen www.dehegefonnen.nl (0514-561639)
Freed 25-okt 20.00 Grou Hotel Oostergoo www.kritegrou.nl (0566-624967)
Sneon 26-okt 20.00 Damwâld De Kruisweg www.dekruisweg.nl (0511-705580 en 06-11683861)
Freed 1-nov 20.00 Heech It Heechhûs a.k.-itheechhus@outlook.com
Sneon 2-nov 20.00 Easterwierrum De Tysker tryntsjevdm@hetnet.nl (058-2501838)
Snein 3-nov 15.00 Snits Teater Sneek kassa@cultuurkwartier.nl (0515-431400)
Freed 8-nov 20.00 Holwerd MFA De Ynset cultuur@mfa-holwerd.nl (06-14455874)
Sneon 9-nov 20.30 De Gordyk De Skâns www.deskans.nl (0513-468600)
Snein 10-nov 15.00 Jirnsum De  2 gemeenten www.de2gemeenten.nl (0566-601550 )
Sneon 16-nov 20.30 Balk De Treemter www.nutgaasterlan-sleat.nl  en winkel Klijnsma voor Verf yn Balk
Sneon 14-dec 20.00 Burdaard MFC It Spectrum info@mfcburdaard.nl (0519-332470)
Freed 10-jan 20.00 Bitgummole De Molewjuk molewjuk@gmail.com (06-13503660)
Sneon 11-jan 20.15 Frjentsjer De Koornbeurs www.theaterdekoornbeurs.nl (0517-396363)
Snein 12-jan 15.00 Frjentsjer De Koornbeurs www.theaterdekoornbeurs.nl (0517-396363)
Freed 17-jan 20.00 Nieuwehorne De Kiekenhof info@dekiekenhof.nl  (0513-541461)
Sneon 18-jan 20.00 Warns De spylder www.despylder.nl (06-27226818)
Tongersdei 23-jan 20.15 Burgum De Pleats www.cultuurindepleats.nl (0511-461556)
Freed 24-jan 20.00 Workum De Klameare www.nutworkum.nl (06-53735039)
Sneon 25-jan 20.15 Dokkum Theater Sense www.sensedokkum.nl (0519-222969)
Snein 26-jan 15.00 Ysbrechtum It Nije Formidden ekeromp61@gmail.com (06-14299666/06-30801156)
Sneon 1-feb 20.00 Hijum De Kampioen dorpshuishijum@hotmail.com (0518-431400)
Freed 7-feb 20.00 Winsum De Helling info@mfcdehelling.nl (06-20864824)
Sneon 8-feb 20.00 Beetstersweach It Buorskip info@buorskip.nl (06-22051430/06-57285722)
Snein 9-feb 15.00 Goutum Ien en Mien contact@dorpshuisgoutum.nl (06-55320834)
Tongersdei 13-feb 20.00 Joure It Haske besletten
Freed 14-feb 20.00 Ryptsjerk De Einekoer cacryptsjerk@gmail.com (0511-432242)
Sneon 15-feb 20.15 Drachten De Lawei www.lawei.nl (0512-335050)
Sneon 22-feb 20.00 Koarnjum De Bining besletten
Freed 28-feb 20.00 Terkaple It Heechein info@itheechein.nl (0566-689491)
Sneon 29-feb 20.00 Zwolle Het Anker fryskselskipswol@gmail.com (0529-401683)
Snein 1-mrt 15.00 Ljouwert Harmonie www.harmonie.nl (058-2330233)