Echt Wier!

Dit nije, oarspronklik Fryske toanielstik fan Bonne Stienstra. wurdt spile troch Jan Arendz en Marijke Geertsma mei as spesjale gast Frâns Faber, tekener, yllustrator en muzikant. De regy is wer yn hannen fan Bruun Kuijt.
‘As je lang by elkoar binne, falt der wolris in stilte.
In stilte dy’t miskien hieltyd langer duorret, omdat it measte al wol sein is.
Mar as de relaasjeterapeut wol, dat je elke dei in oerke mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan giest der foar sitten.
Dan komme de ferhalen, miskien wol geheimen, noch noait earder ferteld.
Dan blykt, dat hoe lang as je ek al by elkoar binne, noch hieltyd net alles al sein is.’

Echt Wier! is in foarstelling oer deistige saken, oer praten en swijen, oer trou en iensumheid, oer opromjen en bewarjen, oer sliepe en wekker lizze, oer waar en wyn, oer doe, oer no, oer aanst.
Jan Arendz en Marijke Geertsma binne yn har deistige libben net allinne kollega’s mar ek man en frou. Sy kenne it probleem fan in echtpear op leeftyd, dat trochdat sy alle dagen by elkoar binne, út elkoar groeie kinne.
Jan en Marijke ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje sênes, komysk en herkenber foar elkenien.

Corona = letter útein sette

Echt Wier! sil spile wurde op in grut tal lokasjes yn Fryslân yn doarpshûzen en téaters. Dat soe al wêze mar yn oerliz mei seileigners ensfh. is besletten om yn jannewaris 2022 útein te setten. Sjoch geregeld op ús webside foar it lêste nijs oer Echt Wier! Mear oer it stik.

oankundiging

Jan Arendz yn de Wettertoer

Trije foarstellingen binne op 16 en 17 oktober te sjen yn it swimbad fan Sportstad Heerenveen. De Wettertoer giet oer de Hearefenster Wettertoer dy’t yn 1980 ôfbrutsen is. Jan Arendz fan JM Teaterwurk docht mei, krekt as Maaike Schuurmans, sjongeres en actrice fan Snitser komôf en Michael de Roos (GTST en oare produksjes), dy’t ek yn de stêd fan de Wetterpoarte opgroeid is. Oare rollen binne foar de jonge Jesper Minkes en Jacob Hettinga. Ek leden fan de swim-, synchroon- en waterpoloferiening HZ&PC sille letterlik en figuurlik te wetter. Michael wie lykwols ek in fertsjinlik hurdswimmer by Neptunia yn Snits. Sneon 16 oktober binne der twa foarstellings en snein 17 ien (sjoch foar mear ynfermaasje www.dewettertoer.nl).

Jan Arendz