De man fan dyn libben

japin en groep

“De man fan dyn libben” dat J&Mteaterwurk op it stuit op ‘e planken set, is troch publyk en media goed ûntfongen. Mei har trijen steane Anke Bijlsma, Marijke Geertsma en Jan Arendz “garant foar in lichte toanieljûn oer in swier tema” (LC),  De tragikomeedzje “slaat ankers in hart en ziel”(FD) en it ferrin fan it ferhaal “makket de foarstelling mear spannend as tragysk, mear grappich as somber.” (De Moanne). Hjir mear út de resinsjes.
It is it ferhaal fan de slim sike Tilly dy’t net wol dat har man allinnich achterbliuwt. Sy siket in goede froundinne foar him en as dy op besite komt docht bliken dat beiden mekoar al hiel goed kenne. De trije rollen wurde spile troch Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz.
Mear oer de skriuwer en de personaazjes fine jo hjirre. “De man fan dyn  libben” is in oersetting fan it stik dat Arthur Japin makke hat op basis fan syn boek út  2013. Snein 3 novimber wie Japin by de foarstelling yn Snits.
De datums, de plakken en hoe’t oan kaarten te kommen is, binne hjir te finen.
De foarstelling yn de Harmonie Ljouwert (1 maart middeis) is ferpleatst nei de grutte seal, derom binne der wer plakken beskikber (kassa Harmonie: 058-2330233).

Protte belangstelling foar De Man fan dyn libben

“Man fan dyn libben” lûkt in soad publyk nei de sealen der ‘t it opfierd wurdt. Yn Snits stie foar de foarstelling in grutte rige minsken te wachtsjen oant de doaren fan it teater iepen makke waarden (Foto Henk van der Veer). De seal mei 600 stuollen wie sa goed as fol. Ek op oare plakken is de belangstelling grut. Sa binne foar de foarstelling yn de Twee Gemeenten yn Jirnsum gjin kaartsjes mear te krijen. Dat wie earder it gefal yn Grou. De lêste foarstelling sil wêze op 1 maart 2020 yn de Harmonie yn Ljouwert, dêr’t op de iepeningsjûn fan it Noordelijk Filmfestival de koarte film “De lêste dûns” mei Jan Arendz en Marijke Geertsma foar it earst fertoand waard.

Rabo stipet JMTeaterwurk

In soad ferienings yn Fryslân hawwe wer profitearre fan de Clubsupportaksje fan de Rabobank. JM Teaterwurk krige okkerdeis in cheque fan goed 500 euro. Dat moaie bedrach wie te tankjen oan de leden fan de Rabobank op it Hearrenfean dy’t stimme mochten op ien of mear oan de aksje dielnimmende clubs. Dat wienen sportferienings, organisaasjes út de kultuerwrâld en bygelyks it jongerein- en buertwurk.