Adres Stichting:
J&Mteaterwurk
De Fûke 3
9001NH Grou
Telnr.06-44282677
E-mail: info@jmteaterwurk.nl

Website: ww.jmteaterwurk.nl
Rek.nr.NL 70 RABO 0169 9798 49
KvK nr. 54270405
Fiscaal nr. 8512 37 1865

Bestuur:
Henk Postma voorzitter
Fokke Kooistra penningmeester
Ciska Reitsma secretaris

Beleidsplan Stichting J&Mteaterwurk
De Stichting heeft ten doel:
het tot stand brengen en opvoeren van culturele voorstellingen alsmede het verrichten
van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door zo mogelijk jaarlijks één of meer voorstellingen tot stand te brengen en hiermede optredens te verzorgen.
De Stichting stelt de acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma in staat om hun opgedane ervaring te gebruiken en om te zetten in theaterproducties, die het publiek zullen prikkelen.
Arendz en Geertsma zijn al bijna 40 jaar actief in de Friese toneelwereld als acteur, regisseur, initiatiefnemer van verschillende producties en alles wat daar mee samenhangt.
Jarenlang in vaste dienst als acteur en actrice bij de Fryske Toanielstifting Tryater hebben ze een grote bekendheid opgebouwd.
De ‘know how’ die beide acteurs meebrengen wordt door de stichting J&Mteaterwurk ingezet om de Friese culturele ontwikkeling te blijven stimuleren. Ondanks de bezuinigingen in de culturele sector is de Stichting van mening, dat er wel degelijk een klimaat blijft bestaan in Fryslân om kleinschalige voorstellingen te maken die dicht bij de mensen staan.

Het repertoire zal dan ook bestaan uit stukken die speciaal gemaakt worden voor de verschillende doelgroepen, altijd in nauwe verbinding met Fryslân en het Friese publiek.
De te maken voorstellingen zullen altijd ontstaan vanuit wat de makers beroerd, ontroerd en bezighoud in relatie met de Friese cultuur: dus ‘geworteld’ in de Friese samenleving.
De voorstellingen zullen in de Friese taal gespeeld worden, maar indien nodig, ook in de Nederlandse taal; Fryslân is een tweetalige provincie.
Voor mensen van buiten Fryslân, die belangstelling hebben voor een voorstelling, zal voor deze gelegenheid de voorstelling in- of buiten Fryslân, zeker in het Nederlands te zien zijn.

De voorstellingen die gemaakt worden door J&Mteaterwurk zullen voor verschillende leeftijdsgroepen gemaakt worden. Ook basisschool- en middelbare schoolleerlingen behoren tot die doelgroep.
Voorstellingen zullen plaatsvinden in o.a. dorpshuizen, culturele centra, café´s, scholen, musea en schouwburgen.

J&Mteaterwurk wil middels een theatrale beleving de verbeelding in het hart raken en door deze verbeelding mogelijkheden spiegelen en andere werelden laten zien dan de onze
of door verbeelding onze eigen wereld laten zien, maar dan anders of nieuw belicht en
hierdoor de bezoeker prikkelen en uitdagen om na te denken over het verbeelde en de eigen leefwereld en de verbanden daar tussen.

Jaarverslag 2012
In december 2011 is J&Mteaterwurk opgericht. Het jaar 2012 is gebruikt om: subsidies aan te vragen voor het eerste project ‘Oarlochstriennen’, de website van J&Mteaterwurk gestalte te geven, een netwerk van scholen
op te zetten, een netwerk van ‘Vrouwen van Nu’ op te zetten en een netwerk van toneelliefhebbers. Ook is er een mogelijkheid om ‘Freon’ (vriend) van J&Mteaterwurk te worden gerealiseerd.
Het was een hectisch jaar omdat alles voor het eerst goed moest functioneren. Veel voorbereidend werk om in 2013 de eerste productie uit te kunnen brengen.
In 2012 hebben wij ook een tal lezingen aan het Voortgezet Onderwijs gegeven waarna de tekst van ‘Oarlochstriennen’ naar aanleiding van de gesprekken met docenten en leerlingen bijgeschaafd kon worden. Aanvankelijk werd er gedacht aan een voorstelling voor het Middelbaar Onderwijs en een aparte voorstelling voor volwassenen, maar dit bleek niet nodig te zijn: de voorstelling blijkt bijzonder toegankelijk voor beide doelgroepen. Wij hebben in 2012 samengewerkt met Het Verzetsmuseum, dat in 2013 is opgaat in het nieuwe Fries Museum. Het Verzetsmuseum stelt de dvd ‘Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden’ beschikbaar voor het Voortgezet Onderwijs. Bij de voorstellingen in Tresoar en het Fries Museum wordt de dvd ook vertoond als onderdeel van de totale theaterbeleving. Met het Kazemattenmuseum hebben wij een plan ontwikkeld om de voorstelling daar in Kornwerderzand te spelen met voorafgaand een rondleiding door het museum onder leiding van deskundige vrijwilligers van het Kazemattenmuseum. Voor de voorstelling bij Tresoar hebben wij de tentoonstelling ‘Liefde in Oorlogstijd’ van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 besteld en heeft Tresoar de tentoonstelling ‘Leafde yn Oarlochstiid’ ontwikkeld. Repetitieruimte voor ‘Oarlochstriennen’ werd aangeboden door Tresoar.
In het laatste kwartaal van 2012 is gestart met de repetities. Vanwege voorgaande redenen is er niet sprake van nog een volledig gedraaide productie en geven de cijfers geen compleet beeld. Dit Jaarverslag is alleen ten behoeve de organisatie ‘Subsidiegezocht.nl’ en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Alle voorbereidingen in 2012 moeten leiden tot in succesvol theaterjaar 2013.
10 februari 2013 Bestuur J&Mteaterwurk


Beloningsbeleid bestuursleden
Conform artikel 4, lid 5 ontvangen de bestuursleden geen beloning of uitkering voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits de onkostenvergoeding niet bovenmatig is.

Jaarverslag 2013 
Het jaar 2013 is het eerste volledige jaar van de Stichting J&Mteaterwurk geweest, waarin het eerste project, namelijk ‘Oarlochstriennen’ opgevoerd is.
In 2013 heeft het bestuur 6 maal vergaderd.
In elke bestuursvergadering zijn de financiën en het projet ‘Oarlochstriennen’ besproken. Andere onderwerpen in de bestuursvergadering waren o.a.: sponsoring, vergoeding acteurs, ‘Freonen’ van J&Mteaterwurk, première ‘Oarlochstriennen’, rechtenkwestie ‘Oarlochstriennen’ en de nieuw te starten projecten ‘Sterk Staaltsje’ en’ It Jubileum’.

Project Oarlochstriennen
In maart is gestart met de uitvoering in het Kazematten museum en in oktober is de laatste voorstelling gegeven in het nieuwe Fries museum. Alle voorstellingen waren uitverkocht en de reacties waren zeer positief. Ook de voorstellingen die opgevoerd zijn in de scholen waren indrukwekkend en maakten indruk op de scholieren. Een financiële tegenvaller was, dat er nog rechten betaald dienden te worden, waarop niet gerekend was. Tevredenheid overheerst echter over dit eerste project, dat per saldo met een klein positief saldo afgesloten kon worden.

Project Sterk Staaltsje
Na een voorbereidende fase is in oktober gestart met de uitvoering van ‘Sterk Staaltsje’ in dorpscafés, mfc etc. Het aantal toeschouwers varieert van een 50 tot 170. De voorstellingen gaan nog door tot en met maart 2014.

Project It Jubileum
Naast de eerder genoemde projecten is er reeds een start gemaakt met de voorbereidingen tot het project ‘It Jubileum’.
Een project wat gaat over 40 jaar theaterwerk van Marijke Geertsma en Jan Arendz.
Het schrijven van het stuk is in volle gang. De première staat gepland in de tweede helft van 2014.

Freonen van J&Mteaterwurk:
Het is mogelijk om ‘Freon’ van J&Mteaterwurk te worden. Ultimo 2013 hebben zich een 130 mensen als ‘Freon’ aangemeld. In oktober is voor de ‘Freonen’ in Boazum een vriendenbijeenkomst gehouden, die met meer dan 100 ‘Freonen’ uitstekend bezocht is. Naast een nieuwsbrief, waarin men op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen, worden de ‘Freonen’ ook de gelegenheid geboden om de première van ‘It Jubileum’ bij te wonen.
Het bestuur is tevreden over het verslagjaar 2013 en positief over de toekomst. Niet onvermeld wil zij laten de inzet van Marijke en Jan voor de Stichting, waarvoor zij haar grote dank uitspreekt.
9 maart 2014 Bestuur J&Mteaterwurk

Jaarverslag 2014
In 2014 heeft het bestuur 4 maal vergaderd.
In het verslagjaar is afscheid genomen van de secretaris Baukje Stavinga en is als nieuwe secretaris toegetreden Wietske Wiersma.
Een vast agendapunt betreft de financiële situatie, waarbij tevens de stand van zaken besproken wordt van de lopende projecten.
Een groot aantal vrienden ondersteunen met een financiële bijdrage de Stichting. Het aantal vrienden blijft gestaag groeien en heeft het aantal van 250 reeds overschreden. Niet onvermeld mag blijven de inzet van de diverse vrijwilligers bij de verschillende voorstellingen van ‘It Jubileum’.
Het bestuur is hen hier zeer erkentelijk voor.

Project Sterk Staaltsje
De voorstellingen van ‘Sterk Staaltsje’ hebben een vervolg gekregen in 2014. Het accent van de voorstellingen lag op het eerste kwartaal met een enkele losse voorstelling in de rest van het jaar. De techniek en belichting wordt naar volle tevredenheid uitgevoerd door Wouter van de Wal.
Dit project is met een positief resultaat afgesloten, waarbij het niet uitgesloten is, dat ook in 2015 nog een enkele voorstelling zal plaats vinden.

Project It Jubileum
Zoals in het vorige verslag al opgemerkt werd, is in 2013 gestart met de voorbereidingen van het project
‘It Jubileum’. Dit is in 2014 met veel energie en inzet voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een toneelvoorstelling en een bijbehorend jubileumboek. Spelers zijn uiteraard Marijke Geertsma en Jan Arendz, terwijl de regie in handen was bij Bruun Kuijt. Techniek en belichting wederom door Wouter van der Wal.
De première heeft in oktober plaats gevonden, wederom in Boazum en de ‘Freonen’ waren uitgenodigd om deze bij te wonen, waarvan op grote schaal gebruik is gemaakt. In de periode oktober tot en met december zijn een groot aantal voorstellingen opgevoerd en tevredenheid mag er zijn over zowel de belangstellling
alsmede de reacties. De voorstellingen gaan de eerste helft van 2015 nog door. De financiële verwachting is dat het project budgettair neutraal afgesloten kan worden.
Het bestuur is tevreden over het verslagjaar 2014, waarin Marijke en Jan ook weer de nodige inspanning t.b.v. de Stichting verricht hebben. Over de toekomst is het bestuur positief gestemd..
30 januari 2015 Bestuur J&Mteaterwurk

Jaarverslag 2015 
In 2015 heeft het bestuur 3 maal vergaderd. In de vergaderingen passeren de lopende projecten steeds de revue en wordt per project de financiële stand van zaken aangegeven. Daarnaast is geconstateerd dat de Stichting de pioniersfase is ontgroeid en dat heeft ertoe geleid dat er samen met Jan en Marijke werkafspraken opgesteld zijn. Een groot aantal vrienden ondersteunen met een financiële bijdrage de Stichting. Het aantal vrienden groeit nog licht. Periodiek ontvangen de vrienden een nieuwsbrief en worden in de gelegenheid gesteld om In 2015 is de website vernieuwd en meer geprofessionaliseerd en bevat nu ook de mogelijkheid dat er kaartjes besteld en via Ideal afgerekend kunnen worden.

Project Skûlje yn Jorwert
In het verslagjaar zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het project Skûlje in Jorwerd welke in april/mei 2016 uitgevoerd worden. Een aantal aanloopkosten zijn in 2015 betaald. Diverse subsidienten zijn aangeschreven voor een financiële bijdrage in deze productie. Van de provincie is reeds een subsidiebedrag in 2015 ontvangen. Daarnaast zij n er al entreekaarten verkocht aan belangstellenden. Ultimo 2015 waren de kosten hoger dan de baten een logisch gevolg van een productie, welke in ontwikkeling is. Daarmee is het begrijpelijk dat er een negatief resultaat staat.

Project It Jubileum
Ook het afgelopen jaar zijn er nog de nodige voorstellingen uitgevoerd van It Jubileum, waarna dit project in juni formeel is afgesloten. Conform verwachting is het project afgesloten met een klein positief saldo  € 252,–. Dit bedrag is reeds toegevoegd aan de algemene reserve.
Bestuur J&Mteaterwurk

> download financieel overzicht 2015

Zie hier voor de overzichten van 2016 tot en met 2019