Jaarverslagen 2016 tot en met 2021

Jaarverslag 2016

Project ‘Skûlje yn Jorwert’

De voorstelling werd geschreven door Jan Arendz en Marijke Geertsma naar aanleiding van het boek ‘Nachtboek van een kerkuil’. Dit dagboek is geschreven door Bas van Gelder die dominee was in Jorwert van 1940 tot en met 1945. Deze dominee zat ondergedoken in zijn eigen kerk, maar op oudejaarsavond 1944 na de kerkdienst werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Leeuwarden.
Voor de voorstelling was er een kleine rondleiding door Jorwert. Voor deze rondleiding werden wij bijgestaan door een veertigtal vrijwilligers. Na de voorstelling waren de werkstukken van de basisschool te bekijken, die na een introductie van de acteurs aan het werk gingen met het thema oorlog en vrede.
De voorstelling werd gespeeld door Jan Arendz, die de dominee speelde, en Marijke Geertsma en Wybe Koldyk in alle bijrollen. De regie was weer in handen van Bruun Kuijt en de techniek werd verzorgd door Wouter van der Wal. Diverse subsidienten zijn aangeschreven voor een financiële bijdrage voor de productie en een groot aantal verzoeken zijn gehonoreerd.
Werd er bij het opstellen van de begroting uitgegaan van 31 voorstellingen met een gemiddeld aantal van 75 bezoekers, uiteindelijk werd deze productie 40 keer opgevoerd en was het merendeel van de voorstellingen uitverkocht. In totaal trok deze productie meer dan 3400 bezoekers.
Deze productie sloot af met een positief saldo van € 1000,-. Er wordt dan ook besloten om in 2017 nog een tiental voorstellingen van ‘Skûlje yn Jorwert’ te spelen.

Project ‘It Jubileum’

In 2016 is deze productie (op verzoek) nog tweemaal gespeeld. Dit waren de allerlaatste voorstellingen en deze productie wordt nu niet meer gespeeld.

Freonen

Het aantal Freonen is in 2016 weer licht gestegen. De Freonen ondersteunen met een financiële bijdrage de Stichting J&Mteaterwurk. Voor hen is op 29 mei 2016 een “Freonemiddag” georganiseerd. In totaal waren er ongeveer 100 Freonen en vrijwilligers en werd er teruggekeken en vooruitgeblikt naar de komende jaren.

Bestuur J&M Teaterwurk

Financieel overzicht 2016
Baten Lasten
Recettes 54.183 Honoraria 24.735
Subsidies overheden 13.455 Decor 46
Fondsen 36.000 Kostuums 2.012
Sponsoring 0 Licht en geluid 5.675
Overige inkomsten 276 Overige productiekosten 1.416
Publiciteit 391
Kosten voorstellingen 65.571
Organisatiekosten 2.992
Resultaat 1.075
Totaal baten 103.914 Totaal lasten 103.914

Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: L. Jacobi
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: H.G. Postma
Algemeen lid: W. Wiersma
===================================

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. Een vast agendapunt blijft de financiële situatie. Bovendien wordt daarbij tegelijk gekeken naar de stand van zaken en de lopende projecten besproken. Maar ook komen de punten wat er verder op het gebied van culturele ontwikkelingen speelt en de sponsoring aan de orde. Marijke en Jan hebben zich ook nu weer ingespannen voor de Stichting om er weer in goed jaar van te maken. De toekomst ziet het bestuur dan ook positief tegemoet.

It Jubileum

De voorstellingen van ‘It Jubileum’ werden vooral in het jaar 2014 en 2015 gespeeld. De meeste voorstellingen zijn gespeeld in 2014 toen de voorstelling in première ging. De laatste voorstelling werd echter nog in 2017 gespeeld (in Wynjewâld). Dit project is met een positief resultaat afgesloten. In totaal werden er 72 voorstellingen van ‘It Jubileum’ gespeeld en er kwamen meer dan 7000 mensen.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

Omdat 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt, is J&M teaterwurk in 2017 uitgekomen met een productie die nauw verbonden was met dit gegeven. ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een voorstelling die geïnspireerd is op Leeuwarden Culturele Hoofstad 2018 en op Bokwerd: een fictief dorp in Friesland. Dat bekend is geworden uit de satirische cursiefjes die tussen oktober 1970 en april 1992 elke week in de Leeuwarder Courant stonden, geschreven door Rink v.d. Velde. Bonne Stienstra ook bekend fan de L.C werd gevraagd om de voorstelling te schrijven. De voorstelling is gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma en gastspeelster Anneke Hondema. De voorstelling ging op 7 oktober in première en zal ook in het eerste kwartaal van 2018 nog doorgespeeld worden.

Skûlje yn Jorwert

Omdat de voorstellingen ‘Skûlje yn Jorwert’ in april en mei 2016 zo’n groot succes waren is er in april/ mei 2017 nog een reprise geweest van 10 voorstellingen. Ook deze 10 voorstellingen waren allemaal uitverkocht.

Freonen fan J&M

De Freonen fan J&Mteaterwurk is in vrij vaste groep. Natuurlijk moet er soms afscheid worden genomen van Freonen, mar ook komen er nog altijd nieuwe Freonen bij. J&M teaterwurk is dan ook erg blij met deze vrienden.

BestuurJ&Mteaterwurk

Balans per 31-12-2017
activa 31-12-2017 31-12-2016 passiva 31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 2.418 3.563 Eigen vermogen 21.353 14.540
Rabo spaarrekening 41.039 11.500
Kruisposten 25 0
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
BTW 4de kwartaal 2016 0 183
Te verrekenen btw -1.165 -147 Nog te betalen 77.601 0
Debiteuren 0 0 Vooruit ontvangen 0 2.164
Rekening Courant J&M 0 0 Crediteuren 1.098 0
Nog te ontvangen 56.127 0
Vooruitbetaalde kosten 0 92
Onbekende betalingen 95 0
Voorraden
Jubileumboeken 1.513 1.513
100.052 16.704 100.052 16.704

 

Stichting J&M teaterwurk
Verlies&winstrekening 2017
BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk
2017 2017 2016
Recettes 94.848 51.000 54.183
Subsidies Overheden 15.795 0 13.455
Fondsen 16.670 40.000 36.000
Sponsoring 0 4.000 0
Bijdragen freonen 3.748 0 2.975
Overige inkomsten 39 0 276
Totaal baten 131.100 95.000 106.889
LASTEN
Honoraria 24.154 25.800 24.735
Decor 289 2.000 46
Kostuums 56 3.250 2.012
Licht en geluid 3.380 3.750 5.675
Overige productiekosten 7.371 10.000 1.416
Publiciteit 737 2.900 391
Kosten voorstellingen 85.938 44.500 65.571
Organisatiekosten 2.363 3.600 2.328
Totaal lasten 124.287 95.800 102.174
Resultaat 6.813 -800 4.715
Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: L. Jacobi
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: H.G. Postma
Algemeen lid: W. Wiersma
=======================================================================================

Jaarverslag 2018

In het jaar 2018 is het bestuur 3 keer bij elkaar geweest en een keer uit eten om afscheid te nemen van ons bestuurslid Bonne Talsma. Henk Postma is bereid om de plaats in het bestuur in te vullen en wordt tevens secretaris. Daardoor wordt Wietz Wiersma algemeen lid. Doordat J&M teaterwurk geen nieuwe productie op stapel had staan vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad2018 en er al genoeg te doen was op Cultureel gebied, werd er één vergadering doorgeschoven naar 2019.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats’ werd ook in het eerste kwartaal van 2018 nog doorgespeeld. Hoewel het de bedoeling was om de laatste voorstelling in het openingsweekend van de Culturele Hoofdstad te spelen, werd er door de vele extra aanvragen nog doorgespeeld tot en met maart. In totaal werden er 32 voorstellingen gespeeld met meer dan 6000 bezoekers. Deze voorstelling werd dan ook heel positief afgesloten.

De man fan dyn libben

In 2017 heeft J&Mteaterwurk de rechten gekregen van de voorstelling ‘De man van je leven’ van Arthur Japin. ‘De man van je leven’ is een boek geschreven door Arthur Japin en later bewerkt tot een toneel voorstelling. De vertaling is gemaakt door Marijke Geertsma en zal worden gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma en gastspeelster Anke Bijlsma. De regie is, zoals elke voorstelling eerder, in handen van Bruun Kuijt en de voorstelling zal in oktober 2019 in première gaan.

Freonen en frijwilligers

J&Mteaterwurk heeft een grote groep ‘Freonen’ en vrijwilligers. Dat is iets om blij mee te zijn en ook om trots op te zijn. In 2018 werd er speciaal voor de Freonen een zondagmiddag georganiseerd in Ysbrechtum met muziek, waar de Freonen werden bijgepraat over het afgelopen jaar en de plannen werden ontvouwd voor het komende jaar. Het was een zeer geslaagd ‘Freonefeest’. Voor de vrijwilligers die altijd bereid zijn om te helpen met activiteiten van J&Mteaterwurk werd een rondvaart met eten georganiseerd. Ook werd een vrijwilliger bereid gevonden om de muzikale omlijsting te verzorgen. Iedereen genoot en allemaal vinden ze, dat het erg fijn is, dat hun hulp zo gewaardeerd wordt.

Bestuur J&M Teaterwurk

Balans per 31-12-2018
activa 31-12-2018 31-12-2017 passiva 31-12-2018 31-12-2017
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 680 2.418 Eigen vermogen 21.170 21.353
Rabo spaarrekening 19.742 41.039
Kruisposten 0 25
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
Te verrekenen btw 14 -1.165 Nog te betalen 0 77.601
Debiteuren 0 0 Vooruit ontvangen 0 0
Rekening Courant J&M 0 0 Crediteuren 978 1.098
Nog te ontvangen 0 56.127
Vooruitbetaalde kosten 200 0
Onbekende betalingen 0 95
Voorraden
Jubileumboeken 1.513 1.513
22.149 100.052 22.149 100.052

 

Stichting J&M teaterwurk
Verlies&winstrekening 2018
Werkelijk Begroot W erkelijk
BATEN 2018 2018 2017
Recettes 0 0 94.848
Subsidies Overheden 0 0 15.795
Fondsen 0 0 16.670
Sponsoring 0 0 0
Bijdragen freonen 2.329 0 3.748
Overige inkomsten 3 0 39
Totaal baten 2.332 0 131.100
LASTEN
Honoraria 0 0 24.153
Decor 0 0 289
Kostuums 0 0 56
Licht en geluid 0 0 3.380
Overige productiekosten 0 0 7.371
Publiciteit 0 0 737
Kosten voorstellingen 0 0 85.938
Organisatiekosten 2.514 0 2.363
Totaal lasten 2.514 0 124.287
Resultaat 0 0 6.813

Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: L. Jacobi
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: H.G. Postma
Algemeen lid: W. Wiersma
=======================================

Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 is het bestuur drie keer bij elkaar geweest en een keer uit eten om afscheid te nemen van onze voorzitter Lutz Jacobi. Henk Postma is bereid om de voorzittershamer over te nemen. Daardoor gaat het secretariaat weer terug naar Wietz Wiersma.Er wordt tevens besloten om het bestuur in de toekomst te laten bestaan uit drie personen in plaats van vier, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorstelling De man fan dyn libben

In 2017 heeft J&M Teaterwurk de rechten gekregen van de toneelvoorstelling ‘De man van je leven’ van Arthur Japin. Dit oorspronkelijke theaterstuk werd eerst bewerkt tot een boek door Japin zonder dat het werd gespeeld. Nadat het als zeer succesvol boek was verschenen, heeft Japin dat boek weer bewerkt tot script voor een theatervoorstelling.
De vertaling naar het Fries is gemaakt door Marijke Geertsma en het is gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma met als gastspeelster Anke Bijlsma. De regie was zoals alle eerdere voorstellingen van J&M Teaterwurk in handen van Bruun Kuijt.
De voorstelling ging op 11 oktober 2019 in première in de schouwburg in Heerenveen. De laatste voorstelling was op 1 maart 2020 in de grote zaal van de Harmonie te Leeuwarden. En dit was net voordat de schouwburgen dicht gingen i.v.m. het Covid-19 virus. In totaal zagen ruim 8.300 mensen de voorstelling. De voorstelling was zeer bijzonder; door de humor kon er veel worden gelachen door het publiek, maar raakte de voorstelling de mensen ook enorm. Er kwamen veel mondelinge en schriftelijke reacties van het publiek bij J&M Teaterwurk binnen.
De herkenbaarheid van het probleem van het personage, dat ziek is en niet beter kan worden, maar toch op zoek gaat naar een nieuwe partner voor haar man was groot.
Op zondag 3 november kwam Arthur Japin naar de voorstelling in Sneek en hij was zeer onder de indruk van deze Friese ‘De man fan dyn libben.’

Freonen en vrijwilligers

J&M Teaterwurk heeft een grote groep ‘Freonen’ en vrijwilligers. Dat is iets om blij mee te zijn en ook om trots op te zijn. Zij werden dan ook allemaal uitgenodigd om een try-out van “De man fan dyn libben” bij te wonen in de Theaterkerk in Nes. Waar ook de repetities waren en waar Anke Bijlsma de directeur van is.
Komend seizoen 2020-2021 zal er weer een groot beroep worden gedaan op de vrijwilligers om ons bij te staan bij de voorstelling Echt Wier! Een nieuw te schrijven stuk door Bonne Stienstra en met medewerking van Frâns Faber muzikant, tekenaar en illustrator.

Bestuur J&M Teaterwurk

Balans per 31-12-2019
activa 31-12-2019 31-12-2018 passiva 31-12-2019 31-12-2018
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 6.492 680 Eigen vermogen 27.325 21.170
Rabo spaarrekening 19.746 19.742
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
Te verrekenen btw -426 14 Crediteuren 0 978
Vooruitbetaalde kosten 0 200
Materiële Vaste Activa
Techniek 0 0
Voorraden
Jubileumboeken 1.513 1.513
27.325 22.149 27.325 22.149
Stichting J&M teaterwurk
Verlies&winstrekening 2019 Werkelijk Begroot Werkelijk
2019 2019 2018
BATEN
Recettes 26.398 52.500 94.848
Subsidies Overheden 6.500 19.000 15.795
Fondsen 24.650 33.750 16.670
Sponsoring 0 4.000 0
Bijdragen freonen 2.477 0 3.748
Overige inkomsten 526 0 39
Totaal baten 60.551 109.250 131.100
LASTEN
Honoraria 29.747 33.600 24.153
Decor 413 1.000 289
Kostuums 566 2.150 56
Licht en geluid 4.624 2.300 3.380
Overige productiekosten 3.784 11.500 7.371
Publiciteit 636 2.800 737
Kosten voorstellingen 13.175 52.300 85.938
Organisatiekosten 1.452 3.600 2.363
Totaal lasten 54.397 109.250 124.287
Resultaat 6.154 0 6.813

Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M Teaterwurk in haar vergadering d.d. 13 maart 2020.
Voorzitter: H.G. Postma
Penningmeester: F.A. Kooistra
Secretaris: W. Wiersma
=======================================

Jaarverslag 2020

Het lukt nog net om in maart 2020 als bestuur bij elkaar te komen. 12 maart 2020 wordt de eerste lockdown van kracht en ligt alles stil. In September toen het weer mogelijk was, komt het bestuur nogmaals bij elkaar. Secretaris Wietz Wiersma zou het bestuur verlaten, maar door de corona-pandemie was zij bereid om langer dan gepland haar functie in het bestuur aan te houden.

De man fan dyn libben

In de maanden januari, februari is de voorstelling de “Man fan dyn libben” nog overall te zien in de provincie. Op 1 maart kon nog net voor de pandemie de tournee afgesloten worden. Een prachtige voorstelling, die van de midden zaal naar de grote zaal verplaatst werd vanwege de grote belangstelling. Het afscheid van een prachtige voorstelling waar een groot publiek van heeft genoten.

Echt Wier!

Meteen na de laatste voorstelling van “De man fan dyn libben” begonnen de repetities van “Echt Wier!”. Twee weken intensief werken aan de nieuwe tekst van Bonne Stienstra. Maar door de coronamaatregelen gaan de deuren van de dorpshuizen op slot en is het gebeurd met de repetities. Het schrijfproces ging door, maar in mei werd de tour, die gepland stond voor oktober 2020 voor de zekerheid verplaatst naar januari 2021. Toen eind 2020 bleek dat de voorstellingen ook niet gespeeld zouden kunnen worden in januari 2021, wordt de tour verschoven naar januari t/m april 2022. Heel 2021 was het onmogelijk om op korte termijn de voorstelling “Echt Wier!” te spelen

De freonen en vrijwilligers

De freonen hadden met ons te doen, Zij vonden het vreselijk dat de omstandigheden het onmogelijk maakten om te gaan spelen. Zij steunden ons waar mogelijk. Wel waren er vrienden die wij zonder persoonlijk afscheid vaarwel moesten zeggen. De vrijwilligers stonden net als de acteurs in de ruststand.

Bestuur J&M Teaterwurk
Bestuur J&M teaterwurk

Balans per 31-12-2020
activa 31-12-2020 31-12-2019 passiva 31-12-2020 31-12-2019
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 43.433 6.492 Eigen vermogen 56.728 27.325
Rabo spaarrekening 9.746 19.746
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
Te verrekenen btw 51 -426 Crediteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 1.997
Voorraden
Jubileumboeken 1.513 1.513
56.728 27.325 56.728 27.325

 

Stichting J&M teaterwurk
Verlies & winstrekening 2020
BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk
2020 2020 2019
Recettes 73.120 0 26.398
Subsidies Overheden 40.278 0 6.500
Fondsen 22.206 0 24.650
Sponsoring 0 0 0
Bijdragen freonen 3.831 0 2.477
Overige inkomsten 4 0 0
Totaal baten 139.435 0 60.551
LASTEN
Honoraria 27.727 0 29.747
Decor 126 0 413
Kostuums 980 0 566
Licht en geluid 315 0 4.624
Overige productiekosten 8.088 0 3.784
Publiciteit 1.074 0 636
Kosten voorstellingen 70.391 0 13.175
Organisatiekosten 1.312 0 1.452
Totaal lasten 110.032 0 54.397
Resultaat 29.403 0 6.154
Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: H.G. Postma
Penningmeester: F.A. Kooistra

Jaarverslag 2021

De corona blijft ons parten spelen. Soms is er weer wat meer ruimte en mogen er 30 mensen bij een voorstelling, maar het blijft sabbelen.
Het bestuur komt dit jaar 1 keer bij elkaar. Er wordt onderling wel gebeld maar iedereen is voorzichtig.

Echt Wier!

Dit jaar kan “Echt Wier!” niet worden gespeeld. De tour gaat nu pas in 2022 beginnen.

Freonen en vrijwilligers

Alles staat in de wachtstand. Iedereen kijkt ernaar uit naar dat er weer gespeeld kan worden. Hopelijk kunnen de voorstellingen op 7 januari 2022 starten.
Bestuur J&M Teaterwurk

Bestuur J&M teaterwurk

Balans per 31-12-2021
activa 31-12-2021 31-12-2020 passiva 31-12-2021 31-12-2020
Liquide middelen Vermogen
Rabo Rekenng Courant 43.531 43.422 Eigen vermogen 55.340 56.728
Rabo spaarrekening 9.749 9.746
Vorderingen/vooruitbetaald Schulden
Te verrekenen btw 62 51 Crediteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 1.997 1.997
Voorraden
Jubileumboeken 0 1.513
55.340 56.728 55.340 56.728

 

Stichting J&M teaterwurk
Verlies & winstrekening 2021
BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk
2021 2021 2020
Recettes 0 52.500 73.120
Subsidies Overheden 0 19.000 40278
Fondsen 0 32.425 22.206
Sponsoring 0 4.000 0
Bijdragen freonen 3.740 0 3.831
Overige inkomsten 4 0 0
Totaal baten 3.744 107.925 139.435
LASTEN
Honoraria 474 28.000 24.747
Decor 0 1.000 126
Kostuums 1.126 2.150 980
Licht en geluid 0 2.300 315
Overige productiekosten 311 10.500 8.088
Publiciteit 282 2.800 1.074
Kosten voorstellingen 0 56.575 70.391
Organisatiekosten 2.939 4.600 1.312
Totaal lasten 5.132 107.925 110.032
Resultaat -1.388 0 29.403
Vastgesteld door het bestuur van stichting J&M teaterwurk
Voorzitter: H.G. Postma
Penningmeester: F.A. Kooistra