Deistige lieding:

Jan Arendz
Marijke Geertsma

Mei tank oan:

Akke Miedema, Albert en Hermien Salverda, Andries de Haan, Anneke Sikkema, Anneke v.d. Wal, Berend en Albertsje Overwijk, Berend Lania, Bonne Stienstra, Boukje Dijkman, Claire de Jong, Cor Pot, Doede Ottema, Doete Venema, Douwe de Bildt, Eef Dijkstra, Epko Dalstra en Wytske Rypma, Famylje van Gelder, Frâns Bakker, Geartsje Heeg, Geartsje Postma, Hanny Walstra, Hein en Akke Geertsma, Henk Bootsma, Henk Kroes, Hiltsje Geertsma/ Arnold vd Schoot, Hinne Wagenaar, Hoite en Nel Spykstra, Hotze Karsten, Jaap van der Tuuk, Jan Ale en Tineke Tjallema, Jeen Arendz, Joukje Bosch en John Salverda, Linus Harms, Maartje Nauta, Marijke Winters, Martje en Rinze Valk, Mathieu v.d. Boogaard, Oenema Spar Ychtenerbrêge, Peter en Aukje de Bruin, Pieter de Groot, Pyt Douma, Rob du Jardin, Ronnie en Tsjikke Titalepta, Sc-Heerenveen, Sip en Margje van Gelder, Sonnema-Beerenburg, Susanne Wybenga, Theo Smit, Tineke Smit, Tity Greydanus, Tjeerd en Finny Andringa, Trijntje Stoker, Tryntsje v.d. Meer, Tytsje Julianus, Volbeda Bloemen ’t Hearrenfean, Wietske Terluin- Dijkstra, Wytze Blanke, Yke Castelein, Yt Bouma en Jan Jansma.