Privacyverklaring

Deze verklaring legt uit in hoeverre wij persoonsgegevens verwerken die, door gebruik te maken van onze diensten, van u zijn verkregen en/of omdat u deze om een andere reden aan ons heeft verstrekt.

Verantwoordelijkheid:

De Stichting J&M teaterwurk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting J&M teaterwurk
De Fûke 3
9001 NH Grou
telefoonnummer 06 44 28 26 77
e-mail info@jmteaterwurk.nl
website https://www.jmteaterwurk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting J&M teaterwurk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze om een andere reden aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• bankrekeningnummer;
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bericht in ons gastenboek te plaatsen, in correspondentie en telefonisch;
• gegevens over uw activiteiten op onze website

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

J&M teaterwurk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van uw betaling;
• het verzenden van onze nieuwsbrief en informatie materiaal;
• u de mogelijkheid te bieden om FREON te worden;
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacy- verklaring omschreven doelen, behoudens in de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jmteaterwurk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik persoonsgegevens

De Stichting J&M teaterwurk zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen of ter beschikking stellen aan derden. Wij verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting J&M teaterwurk.

U heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jmteaterwurk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting J&M teaterwurk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting J&M teaterwurk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor het plaatsen van deze cookies geeft u zelf toestemming. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de website van Stichting J&M teaterwurk maar niet voor de links waarnaar onze website verwijst.

Beeldmateriaal

Het kan zijn dat de Stichting J&M teaterwurk zelf of een instantie die door haar wordt ingehuurd beeld of geluidsmateriaal (fotografie/video/geluidsopname) maakt welke zowel op onze site, het internet in het algemeen als ook op socialmedia gebruikt kan worden.

Op het moment dat u bij ons een boeking doet of een voorstelling bezoekt van J&M teaterwurk betekent dat voor ons dat u kennis hebt genomen van deze privacyverklaring en hiermee instemt.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen geplaatst materiaal waar u duidelijk herkenbaar op staat, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Ook willen wij u erop wijzen dat de locatie die ons inhuurt, haar eigen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplichtingen kan hebben.

Grou, februari 2019