Freon wurde fan J&Mteaterwurk

J&Mteaterwurk is oprjochte om Jan Arendz en Marijke Geertsma de kâns te jaan harren jierrenlange ûnderfining yn ‘e Fryske toanielwrâld om te setten yn produksjes, dêr’t Fryslân ferlet fan hat. Marijke en Jan spylje al hast 40 jier en hawwe troch harren krewearjen foar Tryater gâns bekindheid krigen yn Fryslân. Sy steane altyd tichteby harren publyk en it teater dat se bringe, sil dan ek in protte minsken oansprekke.

Jo kinne meihelpe om de plannen fan Jan en Marijke te realisearjen troch harren te stypjen. Jo kinne FREON wurde foar in bedrach fan € 15,- yn’t jier.
Binne jimme mei syn beiden dan is it € 25,-. It rekkennûmer is NL70RABO 0169 9798 49 op namme fan J&Mteaterwurk.

Fansels stiet it jo frij om in heger bedrach te jaan. It is sels sa dat J&Mteaterwurk in ANBI ferklearring hat en dat jout jo it rjocht om it bedrach fan jo belêsting ôf te lûken. De ponghâlder fan de Stichting Fokke Kooistra wit dêr alles fan. Foar fragen kinne jo maile nei info@jmteaterwurk.nl.

As jo FREON binne dan soargje Jan en Marijke der foar, dat jo alle jierren in spesiale middei/ jûn yn’t foarútsicht ha. Ek krije jo de Nijsbrief tastjoerd, sadat jo op’e hichte binne fan de plannen fan J&Mteaterwurk en kinne jo as earste kaartsjes bestelle.

Jo namme komt (as jo gjin beswier ha) op de list mei nammen fan FREONEN hjir ûnder.

Oanmeldingsformulier

[ninja_forms id=7]

Dit binne al 'Freonen fan J&Mteaterwurk'

Rob du Jardin, Koos Herbink en Geartsje Postma, Jaap van der Bij en Nynke Arendz, Andries Terpstra en Afke de Jong, Berend de Vries en Dory van der Wal, Jaap Postma en Feikje Hovenga, Jan Ale en Tineke Tjallema, Roel van Nijen en Aukje Beintema, Bonni Geertsma, Hannie Walstra, Renee van der Meer, Anneke Hondema en Karel Nab, Jeen Bekkema en Klaske Visser, Jan Jansma, Sjoerd en Wietske Kleiterp, Sies en Betty Sinnema, Mebius en Anneke Engwerda, Jan van Ooijen en Ineke Feddema, Ronnie en Tjikke Titalepta, Jan en Reina van der Heide, Willy Del Grosso en Joke Rauwerda, Geertje Dijkhof – Heida, Martsje Valk-Bron, Greta van Pouderoyen, Pyt Nauta en Wiep de Wit, Ineke van Dijk, Jan Huisman en Aafje Stolte, Bauwina Dalstra, Eke Aletta Swierstra – Pagels, Bouke Kalsbeek en Atsje Flapper, Tryntsje van der Meer, Marijke Winters, Karin Idzenga, Jan Reitsma en Ynkie Nijboer, Jehannes Arendz en Adelma Hoekstra, Klaas Dankert en Trude Bril, Jaap Jukema en Aukje Fopma, Yda de Boer, Andries en Baukje Idzerda, Douwe Kootstra en Romkje Bosma, Cees van der Meulen en Nynke Beetstra, Sytske de Boer en Joop Jeronimus, Hilbert en Minke van Veen, Lieta Kroontje ( 2x), Sietze van der Wal en Froodtje v.d. Wal-Postma, Alie de Jong, Jan en Afke Wijngaarden, Annie van Riesen, Louis van der Meer en Frouwkje Huizinga, Durk Koster, Jaap Roorda en Yvonne Zwartjes, L. Schaafsma en L. Wever, A. de Boer – Bekkema, Henk Poelman en Anneke v. d. Wal, Maartje Nauta, Oane Buwalda en Aachje Ybema, Krijn en Alice Jager, Arjen en Anna Kaper- Schram, Lolke en Corrie van der Meer, Douwe en Saakje Namminga, Rients en Hannie Haanstra – Tilstra, F. de Boer, M. Kamstra, Janny van der Mei, Geert en Aukje Hulshoff Pol – Arendz, Jan en Griet Krol, Karen Voetberg ( 2x ), Arnold v. d. Schoot en Hiltje Geertsma, J. Zeilstra – Veldstra, Jansjet de Vries – van der Werff, Piter de Groot en Johanneke Liemburg, Trijntje de Vries, Klaas Timmerman ( 2x ), Wiebe en Geartsje van der Zee – Mollema, Ineke de Boer, Jelle en Mieke van Balen – Fransen, Jaap en Nel Broekstra, Koos Pereboom en Lutz Jacobi, E. Stienstra en E. Helmig, Melle en Richt Talsma, Rein en Meinie Koopal – Ottema, Pieter en Renske Bles, Margriet Mier, Doarpshûs De Terpring Brantgum ( 2x ), A. Tjalsma – van Dijk, Henk en Henny Doevendans – Tjalsma, Sjouke en Hilda de Groot, Tonny en Corry Wever – v. d. Werff, Gijs Lettinga en Anja Bosch, G. en Y. de Jong, Rintsje en Paula de Boer – Boersma, Ane v. d. Schaar, Hinke Meindersma, Ruurd en Froukje Gaastra, J. Terpstra – v. d. Schaaf, Jetze en Janny Bakker, Sieb Soeten, René Douma en Marijke Nipperus, Joute Bouma, Durk van der Schaaf, Andries en Pytsje Bergsma, Jan en Marian van der Meer, A. de Boer – Bekkema, Rie de Kroon en Durk Dykstra,  Tine Koopmans – van Dijk, Andries en Liesbeth Miedema, Leny Altena, Harm en Trudy Altena, Jan en Ank de Vries, Pyt en Wypkje Kingma – Bosma, Thom en Mieke Peenstra – van Dijk, Albert en Hermien Salverda, Kees en Annie Arendz – Wardenier, Margot Tubben, Yme en Ary Meintema – Jeltema, Rein en Thea Reitsma – de Haan, Louis en Gerda van der Meer, Gerard Veldman en Sjoukje van der Leest, Geertje Kingma en Geartsje Rodenhuis, Reinder Spriensma, Piet Hein Oosterhagen (2x), Mefrou A. van Rijssen, B. Nadema en J. Spandauw, Antje Dijkstra – Tuinstra, Harry en Sietske Buisman, Sietske Tadema, Agnes Mulder ( 2x ), Hindrik en Beitske van der Meer – Stavenga, Janke Cnossen, Leontine Bijleveld ( 2x ), Joke Brandsma, Roelof Bakker en Heleen Fluitman,  Jant Hoogsteen – van der Honing, Anna Lichtendahl en Gerrit Hiemstra, Pyt van der Plaats en Tiny Bergsma, Marius en Anneke Kastelijn, Chris Bouma, Joh. Dijkstra ( 2x ), Age Kleinhuis en Anja Steegstra, Lucas Hoogkamp, Folkert Lageveen en Syboutsje van der Meer, Sip en Margje van Gelder, Eibert en Wytske Couperus, Germ en Sietske Hosper, Joute en Geke de Graaf – Gulmans, Klaas en Janke de Groot – Wondaal, Dries en Roelie Louwrink, Wopke Speerstra ( 2x), Tineke Nicolai en Jelle Terwal, Wop en Tjet Brouwer, Siebren en Thea Miedema, Harm en Saapke Wagenaar, Piet en Jetty Wondaal – Hoekstra, Bernie en Betty Hooghiemster, Jan en Clara Tromp – Visser, Jaap Keizer en Joke de Groot, Theo Jager, E.R. Wind – Wartena (2x), Luuk en Agnes Bennink, H. Dijkstra, Ype Blijstra, Fam. Ypenga – Keulen, W. Terpstra – Vermeulen (2x), J.L.Troost en A.M. Troost van den Berg, Eddie en Minke Bouwstra, Fam. Van Meerloo-Meintema, Tineke Visser-Touber, Epke Zonderland (2x), Hendrik Hijma en Klaaske Hijma- Bakker, Adhemar en Jolanda Meijer-Verschure, Tsjidzger en Tjissie Westerdijk- v.d. Veen,Jan Calsbeek (2x), R. Jorna, S. Ypma, Berend en Geartsje Mink, Hylke en Roelie Speerstra.