Archive For: Uncategorized

Wrâldpremjêre Nei de dûns oerweldiget publyk

Wereldpremière Nei de dûns overweldigt publiek op openingsavond 40e Noordelijk Film Festival Vanavond is de 40e editie van het Noordelijk Film Festival feestelijk geopend in Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden. Het publiek werd eerst overdonderd door het kleine, maar grootse drama Nei de Dûns dat zijn wereldpremière beleefde als voorfilm bij het Zweedse SWOON. Regisseur Rutger ... Lês mear
 

Arthur Japin bij “De man fan dyn libben”

Arthur Japin, de skriuwer fan it stik “De man fan dyn libben”, kaam sneintemiddei 3 novimber by de foarstelling fan JM Teaterwurk yn Theater Sneek. Hy hie in soad wille belibbe oan wat op de planken set waard en prizige de oersetting fan haadrolspylster Marijke Geertsma, dy’t it stik nei it Frysk oerbrocht hie. Japin ... Lês mear
 

Kommissaris Brok en boargemaster Apotheker bij repetysje Man fan dyn libben

Tidens de repetysjes foar de foarstelling “De man fan dyn libben” krigen Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz “hoog bezoek”. Kommissaris van de Kening Arno Brok en waarnimmend boargeaster van Noardeast-Fryslân, Hayo Apotheker, wienen op ‘strun troch de nij gemeente en besochten de oefenlokaasje yn Nes. Hja binne wis fan doel en wenje de ... Lês mear
 

Jan en Marijke yn koarte film foar festival

Scenarioskriuwer/filmer Rutger Veenstra hat in prachtich ferhaal skreaun foar in koarte film, dy’t op it Noordelijk Filmfestival yn Ljouwert yn novimber fertoand wurde sil. Nei de dûns giet oer Gjalt en Anke, in boere-echtpear dat buorket op in pleats yn Fryslân. Anke dementearret en Gjalt wol har net yn in fersoargingstehûs ha. Hy soarget sels ... Lês mear
 

JM Teaterwurk komt mei Fryske ferzje stik Arthur Japin

Ysbrechtum – JM Teaterwurk komt yn oktober 2019 mei in nij stik. It is in Fryske bewurking fan “De Man van je leven” fan Arthur Japin. Njonken Marijke en Jan fan JM Teaterwurk docht ek Anke Bijlsma mei. It stik giet oer de relaasje tusken trije minsken. De man en de frou binne al mear ... Lês mear
 

J&MTeaterwurk en de privacy

Bêste lêzers, Sa no en dan krije jimme de Nijsbrief fan J&Mteaterwurk mei ynformaasje oer ús toanielbarren.Wy stjoere dizze mails, omdat jim ynteressearre binne yn ús toanielaktiviteiten en/ of omdat wy elkoar by foarstellings tsjinkommen binne. Guon fan jimme binne ek freon fan ús wurden. Derfoar hawwe jimme ús gegevens jûn yn it betrouwen dat ... Lês mear
 

Jan en Marijke yn tv-rige Kameleon

Jan en Marijke fan JMTeaterwurk dogge mei yn de tv-rige Kameleon dy’t it oare jier te sjen is op de Publieke Omrop. Fan begjin april ôf wurde de 12 ôfleveringen útstjoerd op sneintemoarn om 9.00 uur op Z@pp NPO3. Marijke is de frou fan it asylsikerssintrum en Jan sil troch it libben as boer Jellema, ... Lês mear
 

Jan Arendz as kwismaster

De legindaryske kaviarace, út in telefyzjeprogramma mei Fred Oster fan 40 jier lyn, komt werom op telefyzje en wol by Omrop Fryslân yn in nije foarm. Fan freed 8 septimber ôf foarsizze kavia’s alle wiken de fuotbalwedstriden fan SC Hearrenfean en SC Cambuur yn Fryslân Hjoed. Dit programmaûnderdiel fan Fryslân Hjoed is basearre op dat spultsje. ... Lês mear
 

Ljouwerter Krante (31/5/2017): Bokwerd herrijst in theater

 Acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma. ,,Beskôgje dit toanielstik mar as ús kommentaar op ‘2018’. (FOTO NIELS WESTRA) Door Rixt Oenema Bokwerd vooruit! J&M Teaterwurk maakt een toneelstuk over het beroemde, Friese fantasiedorp. Het is een fleurige persiflage op ‘2018’. Theatermakers Jan Arendz en Marijke Geertsma (J&M Teaterwurk) maken een voorstelling over het vaak beschreven, ... Lês mear
 

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is in foarstelling oer in gemiddeld Frysk doarp, dat samar ynienen de kâns kriget om yn 2018 Kulturiel Haadplak te wêzen. Je soene ferwachtsje dat elkenien yn grutte ienriedigens him der efter set, mar yn de praktyk blykt dat der ûnderling grutte mieningsferskillen binne. Krektlyk  sa ‘t dat ek by Ljouwert ... Lês mear