jmlogo

Kontaktgegevens

Adres: De Fûke 3, 9001 NH Grou
Telefoannûmer: 06 – 44 28 26 77
E-mail: info@jmteaterwurk.nl
Webside: www.jmteaterwurk.nl
Rekkennûmer: NL 70 RABO 01699 79 849
KvKnûmer: 54270405
Fiskaalnûmer: 8512 37 186
ANBI

Bestjoer:

Foarsitter: Henk Postma
Skriuwer: Ciska Reitsma
Ponghâlder:
Fokke Kooistra